• نرم افزار پلی کلینیک نرم افزاری جامع از مجموعه نرم افزارهای پزشکی است که به صورت کاملا یکپارچه عمل می کنند. در انتخاب یک نرم افزار پلی کلینیک به سرعت و هماهنگی ماژول ها دقت کنید.

    نرم افزار درمانگاه شامل پذیرش، نوبت دهی، تشکیل پرونده، بیمه گری، قرارداد پزشکان، سیستم صف داخلی، سامانه پیامکی، حسابداری و ... است.